LEGEA CONTABILITATII ACTUALIZATA PDF

In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii. Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie. Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat. A fost promulgat la Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii, Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice, Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.

Author:Faurg Brarr
Country:Georgia
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):16 August 2008
Pages:102
PDF File Size:12.98 Mb
ePub File Size:19.32 Mb
ISBN:280-8-28871-576-7
Downloads:56059
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZolozshuraContinutul acestui act apartine exclusiv S. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

Legea contabilitatii nr. I Aria de aplicabilitate Prezentele reglementari se aplica de catre: 1. Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia tinerii contabilitatii conform prezentelor reglementari sunt persoanele care obtin venituri din: a.

II Dispozitii generale privind tinerea contabilitatii in partida simpla 1. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza formularele financiar-contabile prevazute in prezentele reglementari sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate, astfel incat acestea sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice agricultura, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.

Formularele financiar-contabile pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. In conditiile utilizarii sistemelor informatice, trebuie sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.

Factura se intocmeste, se utilizeaza, se corecteaza, se reconstituie in cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii si se arhiveaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa efectueze inventarierea la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii.

Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor si datoriilor care contribuie la desfasurarea activitatii persoanei care conduce contabilitatea in partida simpla si se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. Acestea cuprind: imobilizari corporale mijloace fixe , stocuri si imobilizari necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare.

Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale. III Norme generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile 1. Contabilitatea in partida simpla se tine in limba romana si in moneda nationala. Orice operatiune economico-financiara se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza evidentierii in contabilitatea in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care se evidentiaza in contabilitatea in partida simpla angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corecta. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate, incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor economico-financiare efectuate.

Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate la cap. Registrele de contabilitate parafate si inregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intrarii in vigoare a prezentelor reglementari pot fi utilizate pana la epuizare, cu conditia respectarii continutului de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora prevazute la cap.

Elementele patrimoniale se evidentiaza in contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achizitie, de productie sau la pretul pietei, in baza documentelor justificative care atesta dobandirea acestora.

Evidenta imobilizarilor corporale mijloace fixe se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix cod Operatiunile efectuate in valuta se evidentiaza in contabilitate in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar de la data efectuarii operatiunii.

Prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii incasare, plata, emitere de documente. IV Arhivarea si pastrarea documentelor financiar-contabile 1. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa pastreze in arhiva lor registrele de contabilitate si documentele justificative care au stat la baza evidentierii operatiunilor economico-financiare in contabilitatea in partida simpla.

Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se pastreaza pe o perioada de 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani.

Documentele justificative care atesta provenienta unor bunuri cu durata de utilizare mai mare decat perioada prevazuta la pct. Arhivarea documentelor financiar-contabile se face cu respectarea urmatoarelor reguli: - documentele se grupeaza in dosare care se numeroteaza; - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an la care se refera acestea; - dosarele continand documente financiar-contabile se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.

Arhivarea electronica a documentelor financiar-contabile se face cu respectarea conditiilor prevazute de Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. Platile din Registrul-jurnal de incasari si plati cuprind: - platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri; - sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare; - sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumuturi; - alte plati efectuate de exemplu: penalitati, amenzi platite s.

Sumele inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza lunar. Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza anual sau la cererea organului de control. Registrul-jurnal de incasari si plati se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii acestuia. Registrul-inventar se intocmeste de catre persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar. Registrul-inventar se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar, precum si cu ocazia incetarii activitatii.

Registrul-inventar se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, potrivit optiunii persoanei respective. Registrul-inventar se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Ordonatorii de credite vor cuprinde in raportul de analiza pe baza de bilant ce insoteste situatiile financiare anuale informatii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii in conditiile alin. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.

Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie. Persoanele nou-infiintate depun instiintarea respectiva in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.

Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa intocmeasca si sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

VI ART.

80C552 DATASHEET PDF

Legea contabilitatii valabila in 2020 - Legea nr. 82 din 1991

.

COLOCACION DE CATETER SWAN GANZ PDF

Legea 82/1991, Republicata si Actualizata 2016, a contabilitatii

.

CIVILINIO KODEKSO KOMENTARAS PDF

Legea contabilității nr. 82/1991

.

KAROL MARKS MANIFEST KOMUNISTYCZNY PDF

.

Related Articles