OERA LINDA BOEK PDF

Adelborst over de Linden, III. Apollonia over de Linden, IV. Frederik over de Linden, V. Wiljo over de Linden, VI. Koenraad over de Linden, VII.

Author:JoJojas Vijar
Country:Greece
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):2 March 2006
Pages:41
PDF File Size:6.53 Mb
ePub File Size:3.5 Mb
ISBN:952-8-44366-631-3
Downloads:14805
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaumuroAdelborst over de Linden, III. Apollonia over de Linden, IV. Frederik over de Linden, V. Wiljo over de Linden, VI. Koenraad over de Linden, VII. Beden over de Linden, IX. Anonymus i, X. Anonymus ii. Adela ca. Frederik leefde ca. Wiljo was haar man en Koenraad en Hagana hun zonen.

Beden, de zoon van Hagana en Cornelia de dochter van Friso , was Koenraads neef. Het boek vertelt over een vierduizend jaar oude Friese beschaving en een verzonken continent Atlan Atlantis. Aldlan oud land zou in v. Zwarte Lyda, gele Finda en witte Frya baarden elk twaalf zonen en twaalf dochters. Het betreft de Afrikanen, Aziaten en Europeanen. Zij trok in v. Toen Alexander de Grote tijdens zijn veroveringstocht in India kwam v.

Friso keerde ten slotte in v. Zijn eerste vrouw was Hil la met wie hij twee kinderen had: Joy en Troost. Zij pleegden zelfmoord, omdat ze waren verkracht door Demetrius. Kavch werd de stamvader van de Cauchen. Gobineau beschreef hetzelfde onderscheid tussen blanke, zwarte en gele rassen. Overal in Europa en ook in de Friese landen, circuleerden in de middeleeuwen oorsprongsmythen , die bijbelse, klassieke en inheemse geschiedenis met elkaar verbonden.

Volgens dit boek was Friso, die vanuit India in Staveren aankwam, in het jaar de mythische stichter en naamgever van Friesland.

De vertelstructuur met zijn fictieve ingedrongen vertellers vertoont, aldus Jensma, opvallende overeenkomsten met het Oera-Linda-boek. Ulysses gaf zijn naam aan Vlissingen , tovenares Circe haar naam aan Zierikzee. De Friese kuststreken zouden de restanten vormen van een oorspronkelijke Frisenmarsch ten zuiden van de Doggersbank , waarvan het grootste deel tijdens de legendarische Cimbrische Watervloed in de tweede eeuw voor Christus door de zee verzwolgen was.

De Friese taal was een kostbaar overblijfsel uit de oertijd, de politieke vrijheidszin der Friezen kon alle Duitsers tot voorbeeld dienen. Bij die gelegenheid zou ook het Kanaal zijn ontstaan.

Deze publiceerde in het boek De Kimbren en hunne lotgevallen, waarin hij een indringend beeld schetst van deze vloed waarbij zijns inziens grote delen van de Noord- en Oostzeekust verdronken. HaverSchmidt volgde enkele jaren later colleges bij hem. De tekst kan volgens Jensma als het prototype voor het Oera Linda-boek gelden.

Hierin wordt een eindeloze reeks Griekse namen tot Indiase bronnen herleid. Het inspireerde de theosofe Helena Blavatsky onder meer in haar From the Caves and Jungles of Hindostan van de grotten en jungles van Hindoestan , postuum uitgegeven in In het Oera Linda-boek worden tal van Europese namen tot hun Friese origine teruggevoerd en noemt de Friese cultuur zich de oorsprong van de West-Europese beschaving.

De constitutie, de tabula aurea Larmenii of Carta Transmissionis , die extreem oud leek, bleek een vervalsing. God kon men leren kennen door Zijn gedachten, de natuurwetten, te bestuderen. God en de wereld vielen samen. Jansen meldde het echter niet in zijn krant wat volgens Jensma aanvankelijk de bedoeling was , maar gaf het terug aan archivaris en bibliothecaris van de provincie Friesland Eelco Verwijs, lid van het Fries genootschap, dat zich bezighield met het opsporen en uitgeven van belangwekkende oude handschriften.

Verwijs moest nu zelf het manuscript beoordelen waaraan hij volgens Jensma had meegeschreven, waarschijnlijk als redacteur met de meeste kennis van Oudfries en liet het twee jaar in de la liggen, terwijl hij met zijn ervaring en kennis direct had moeten zien dat het boek niet echt was.

Verwijs loodste het handschrift pas na twee jaar het Fries Genootschap binnen. Over de Linden eiste toen dat er eerst een transcriptie gemaakt zou worden van het Oera Linda-boek.

Winkler bracht 24 november een rapport over het Oera Linda manuscript uit tijdens de Genootschapsvergadering: een vertaling zou niet lonen. Maar Jan Gerhardus Ottema, conrector van het Leeuwarder gymnasium, nam het stuk op van tafel en raakte langzamerhand volledig van de echtheid overtuigd.

De naam Oera Linda werd aan het manuscript gegeven door dr. In gaf Ottema, overtuigd van de echtheid van het handschrift, de tekst met vertaling uit. Volgens hem ging het hier om een eeuwenoude kroniek , geschreven in een tot dan toe onbekend runenschrift. Authenticiteit[ bewerken brontekst bewerken ] Volgens de tekst van het boek dateert het manuscript uit het jaar en zou het verhaal daarvoor al vele malen zijn overgeschreven.

Onderzoek wees echter uit dat het papier machinaal vervaardigd is, waarschijnlijk in de jaren in Maastricht. Ook het nagebootste Oudfries en de omstandigheden waarnaar impliciet wordt verwezen, ademen de geest van de 19e eeuw. Al enkele jaren na zijn verschijning werd - door onderzoek van filoloog Jan Beckering Vinckers - de kroniek in Nederland algemeen als een falsificatie beschouwd en begon het giswerk naar de mogelijke auteur s en de bedoeling. In het buitenland groeide daarentegen de belangstelling dankzij een Engelse vertaling uit Toen Ottema uiteindelijk inzag dat hij ongelijk had en het boek eigentijds was, dus niet-authentiek, onecht, maar een mystificatie fopperij , verhing hij zich in Het boek heeft wellicht nooit voor echt willen doorgaan en kan daarom niet een vervalsing heten.

Het boek wordt door humor, intellect, eruditie en racisme gekenmerkt. De eerste helft is beduidend beter geschreven dan de tweede helft, mogelijk door tijdgebrek. De syntaxis is volledig Nederlands. Een vroeg middeleeuwse Fries zou het Oera Linda-boek dan ook niet kunnen lezen. Net als Ottema kwam Paaltjens door verhanging om het leven De twee delen van het boek, de tweede helft vertoont sporen van haastwerk en is minder goed en langdradig geschreven, zouden tot stand zijn gekomen in de vroege zomer van en zomer van De eerste twee hebben hun actieve betrokkenheid steeds ontkend.

De veronderstelde hoofdauteur HaverSchmidt bleef lange tijd buiten beeld. Pas in onthulde Johan Winkler na zijn dood per testament de contouren van het door hem vermoede complot, maar aan diens vermoedens werd binnen de Friese beweging aanvankelijk weinig geloof gehecht.

Dit vooral omdat men het manuscript als een simpele falsificatie beoordeelde. Doordat een aantal sleutelfiguren van de echtheid van het manuscript overtuigd waren geraakt, kwamen reputaties op het spel te staan en konden de betrokkenen later hun maakwerk niet meer toegeven.

Andere mogelijke auteurs die in de loop der jaren de revue passeerden, zijn Montanus de Haan Hettema , Albartus Telting en J. Halbertsma Van der Meij. De bewijzen daarvoor zijn echter mager. Betekenis[ bewerken brontekst bewerken ] Jensma betoogt echter dat het boek gezien moet worden als een humoristische parodie, waarin niet alleen de Friese beweging van zijn tijd, maar ook de richtingenstrijd binnen de Nederlandse Hervormde Kerk over de hekel werd gehaald.

Het Oera-Linda-boek is een vrijzinnige aanklacht tegen het christelijk fundamentalisme. Sandbach verscheen al in Een serie artikelen van de Deventer hoogleraar A. Vitringa werd in het Duits vertaald. Maar de internatinale aandacht doofde al snel uit. De Duitse vertaling van door Herman Wirth , leidde daarentegen tot een ware hype. In een paar jaar tijd werd er even veel over het boek geschreven als in de halve eeuw daarvoor. Daarbij kwam vooral het Friese rotseiland Helgoland als laatste restant van het verzonken Atlantis in beeld.

Wirth zag in zijn Ura Linda Chronik de oerbijbel van de Germanen , een opvatting waarin hij achteraf gesteund werd door Heinrich Himmler , de leider van de SS. Op 4 mei werd Wirth in een openbaar debat in de aula van de Berlijnse universiteit ten overstaan van toehoorders door een viertal germanisten en historici terecht gewezen vanwege zijn negatieve toonzetting ten opzichte van het Duitse volk.

De gedachte van een verzonken Atlantis werkte door in de geschriften van partijideoloog Alfred Rosenberg , die er echter weinig betekenis aan toekende, en van de publicist Heinrich Pudor, die zich op Helgoland concentreerde.

Discussies over de echtheid van het boek waren echter verboden. Withs studies werd ook opgemerkt in Polen, waar de antisemitische antropoloog Karol Stojanowski zich in over de Kroniki Ura Linda ontfermde. Na de Tweede Wereldoorlog verdween het Oera Linda-boek weer grotendeels uit de publiciteit. Los en ingenieur Jacques F.

Overwijn, later verzetsman, tot de weinigen die voor de echtheid van de kroniek bleven pleiten. Wirths vertaling bleef populair in extreemrechtse kringen. Met name de Italiaanse traditionalist Julius Evola , de Chileense neonazi Miguel Serrano en de Franse nieuw-rechtse filosoof Alain de Benoist lieten zich erdoor inspireren.

Wirths versie werd in in het Italiaans vertaald. In de jaren zeventig werd het Oera Linda-boek opnieuw populair in de New Age -kringen, waar men parallellen met de Atlantis -mythe verder uitwerkte. Voor het eerst raakte het nu ook buiten Nederland en Duitsland bekend.

Het Oera Linda-boek ging zodoende deel uitmaken van het veld van alternatieve geschiedschrijving , een literaire vorm die verwant is aan de science-fiction literatuur.

Uit de neopaganistische hoek komt daarentegen het werk van Tony Steele, die — opnieuw in navolging van Wirth — het Oera Linda-boek ziet als een bron voor kennis van de megalithische cultuur en de bijbehorende geloofsopvattingen. In zijn boek Water Witches uit schetst hij het schippervolk van de Engelse Midlands als afstammelingen van de oude Friezen. In The Rites and Rituals of Traditional Witchcraft uit beweert hij dat de middeleeuwse hekserijrituelen teruggaan tot de Steentijd.

In verscheen een vertaling van het Oera Linda-boek in het Zuid-Afrikaans, die eveneens teruggrijpt op de Neolithische hypothese. Een nieuwe hype ontstond sinds de jaren negentig vanuit Rusland, toen politiek filosoof Aleksandr Doegin zich over het werk van Herman Wirth ontfermde.

Een van zijn leerlingen verzorgde in een Russische vertaling van de Ura Linda Chronik, voorzien van een uitvoerige inleiding. Halbertsma, doopsgezind predikant in Deventer, Keizer, Leeuwarden,

CRC STANDARD MATHEMATICAL TABLES AND FORMULAE 32ND EDITION PDF

Oera Linda

Verwijs rejected the manuscript, but in Jan Gerhardus Ottema — , a prominent member of the Frisian Society for History and Culture, published a Dutch translation. Ottema believed it to be written in authentic Old Frisian. Within the first few years after the appearance of the Oera Linda Book, its recent origin was established not only based on the exceptional claims being made, but also because of a number of anachronisms it contained. The text was nevertheless a source of inspiration for a number of occultists and speculative historians. Alfred Rosenberg and his circle rejected it.

EXAMEN ANDROLOGICO EN BOVINOS PDF

The Oera Linda Book: A Neo-Pagan Fantasy Novel

.

Related Articles